Общи условия

Преди да използвате сайта или да извършите поръчка, моля, запознайте се с общите условия.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между онлайн магазин на online.yoga-plovdiv.com представляван от Сдружение “Шанти”, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин на online.yoga-plovdiv.com

Характеристики на Online.yoga-plovdiv.com

1. online.yoga-plovdiv.com съдържа електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет online.yoga-plovdiv.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от online.yoga-plovdiv.com услуги, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на online.yoga-plovdiv.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с online.yoga-plovdiv.com чрез интерфейса на страницата на online.yoga-plovdiv.com, достъпна в Интернет;
 • Да сключват договори за покупко-продажба на услугите предлагани от online.yoga-plovdiv.com;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с online.yoga-plovdiv.com, съгласно поддържаните от online.yoga-plovdiv.com начини за разплащане.
 • Да получават информация за нови услуги предлагани от online.yoga-plovdiv.com;
 • Да преглеждат услугите, техните характеристики, цени и условия за ползване;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на online.yoga-plovdiv.com в Интернет;

2. Доставчикът предоставя достъп до услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

3. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на услугите предлагани от online.yoga-plovdiv.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес online.yoga-plovdiv.com или друго средство за комуникация от разстояние.

 • По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на услуги, Доставчикът се задължава да предостави достъп на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса услуги за определения срок.
 • Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за използваните услуги съгласно условията, определени на online.yoga-plovdiv.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на online.yoga-plovdiv.com в Интернет.
 • Доставчикът предоставя достъп до заявените от Ползвателите услуги в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

4. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

Използване на Online.yoga-plovdiv.com

1. За да използва online.yoga-plovdiv.com за сключване на договори за покупко-продажба на услуги, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

С попълване на данните си и натискане на бутона „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

2. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му.

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика услуги в online.yoga-plovdiv.com.

Договорът се сключва на български език.

Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес online.yoga-plovdiv.com.

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на услуга се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на услуга, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 • Извършване на регистрация в online.yoga-plovdiv.com и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в online.yoga-plovdiv.com;
 • Влизане в системата за извършване на поръчки на online.yoga-plovdiv.com чрез идентифициране с потребителско име и парола;
 • Избиране на една или повече от предлаганите услуги на online.yoga-plovdiv.com;
 • Избор на способ и момент за плащане на цената;
 • Потвърждение на поръчката;

Особени задължения на доставчика

1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в online.yoga-plovdiv.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 2. Основните характеристики на услугите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка услуга на сайта на online.yoga-plovdiv.com.

Цената на услугите с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка услуга в сайта на online.yoga-plovdiv.com.

Начинът на плащане и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на online.yoga-plovdiv.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея услуги.

2. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на услуги.

3. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не може да предостави достъп до услугите предмет на покупко-продажбата, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

4. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

Други условия

1. Доставчикът предоставя достъп до услугите на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

2. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът предоставя достъп до услугите в разумен срок, но не по-късно от 1 месеца.

Защита на личните данни

Доставчикът защитава личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

Ползвателят може да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последния не изрази несъгласието си за това.

Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща на Ползвателя по всяко време електронни бюлетини, предложения за покупки на услуги, промоции и пр. посредством електронни съобщения.

Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за постъпките на Ползвателя по време на използването на online.yoga-plovdiv.com.

Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да се легитимира по всяко време и да удостовери данните, въведени от Ползвателя във формата за онлайн поръчка на online.yoga-plovdiv.com

Изменение и достъп до общите условия

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на online.yoga-plovdiv.com, които имат регистрация.

Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията.

Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

2. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес online.yoga-plovdiv.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Прекратяване

1. Настоящите общи условия за покупко-продажба и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • Доставчикът е в правото си, без предварително предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, ако установи, че Ползвателят използва online.yoga-plovdiv.com в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите обществени, морални и нравствени норми, както и при нарушение на общоприетите правила в електронната търговия.

Отговорност

1. Ползвателят се задължава да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), произтичащи от или във връзка с

 • неизпълнение на някое от задълженията от този договор;
 • нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;
 • неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора;

2.  Доставчикът не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини.

3.  Доставчикът не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта online.yoga-plovdiv.com, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др.

Други условия

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 04.01.2022